กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  .:: หน้าแรก :: ดาวน์โหลด :: กระดานข่าว :: admin ::.  

เมนูหลักกลุ่มงานบริหาร

• หน้าแรก
• โครงสร้างวิทยาลัย 
โครงสร้างกลุ่มงานบริหาร
บุคลากรกลุ่มงานบริหาร
• กระดานข่าวหน้าหลัก


งานการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การแบ่งสายงาน
ภาระงานด้านการเงินและบัญชี
บุคลากร/หน้าที่
แนวทางปฏิบัติงานการเงิน
ระเบียบของกระทรวงการคลัง
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
GFMIS คืออะไร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปี57
กระดานข่าว

งานธุรการ / สารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
บุคลากร/หน้าที่
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
• หนังสือราชการ/ประกาศ
กระดานข่าว
  
ดาวน์โหลด 13 ฟอนท์แห่งชาติ
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙

งานบริหารงานบุคคล
• ลักษณะงาน
• บุคลากร/หน้าที่
จำนวนบุคลากร แยกตามสายงาน
สัดส่วนวุฒิการศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.51
กระดานข่าว

งานพัสดุ
ข่าวประกวดราคา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปี57

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


จำนวนผู้เข้าชม
หน้านี้ถูกเปิดแล้ว
 
 
ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์


 


  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการการป้องกันและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย‏ (ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2557)
  ดาวน์โหลดแบบแสดงเจตนาของลูกจ้างชั่วคราวในการขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
  ใบปะหน้า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รูปแบบหนังสือราชการภายนอก  
  แนวทางการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ดูข่าวเก่า... 

 

  

==> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
==> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
 ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
 แบบฟอร์มใบจ้างเหมา (ปรับปรุงใหม่29/5/56)
 ระเบียบวิธีการเบิกพัสดุของหน่วยงาน
 ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุใช้โครงการประชุม,อบรมต่าง ๆ การดำเนินการโครงการต่าง ๆ

  ดาวน์โหลดแบบแสดงเจตนาของลูกจ้างชั่วคราวในการขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล 2554 ส่งรอบ 2 54 

  รูปแบบหนังสือราชการภายนอก
 แนวทางการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
 แจ้งสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (สบช.) 
  เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน (สบช.) 
  พระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)  
  กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ การเงิน และยานพาหนะ (วพบ.นครราชสีมา) 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (วพบ.นครราชสีมา)
 นโยบายและการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ (สบช.)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (วพบ.นครราชสีมา)
 แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูลภาระงานของข้าราชการสายอาจารย์ (วพบ.นครราชสีมา)
ทำอย่างไรจึงจะประหยัดไฟฟ้าได้  
สื่อการอบรมบุคลากร วพบ.นครราชสีมา

 โปรแกรมบทเรียนการฝึกพิมพ์
 ฝึกทักษะการใช้เมาท์


โปรแกรม
  
  

หนังสือพิมพ์


  Designed by :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครราชสีมา

 © กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา