กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  .:: หน้าแรก :: ดาวน์โหลด :: กระดานข่าว :: admin ::.  

เมนูหลักกลุ่มงานบริหาร

• หน้าแรก
• โครงสร้างวิทยาลัย 
โครงสร้างกลุ่มงานบริหาร
บุคลากรกลุ่มงานบริหาร
• กระดานข่าวหน้าหลัก


งานการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
การแบ่งสายงาน
ภาระงานด้านการเงินและบัญชี
บุคลากร/หน้าที่
แนวทางปฏิบัติงานการเงิน
ระเบียบของกระทรวงการคลัง
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
งบประมาณ
GFMIS คืออะไร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปี57
กระดานข่าว

งานธุรการ / สารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
บุคลากร/หน้าที่
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
• หนังสือราชการ/ประกาศ
กระดานข่าว
  
ดาวน์โหลด 13 ฟอนท์แห่งชาติ
ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙

งานบริหารงานบุคคล
• ลักษณะงาน
• บุคลากร/หน้าที่
จำนวนบุคลากร แยกตามสายงาน
สัดส่วนวุฒิการศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.51
กระดานข่าว

งานพัสดุ
ข่าวประกวดราคา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปี57

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์


งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


จำนวนผู้เข้าชม
หน้านี้ถูกเปิดแล้ว
 
 
ครั้ง

ภาระงานด้านการเงินและบัญชี
 


-  จัดเตรียมใบเสร็จ  และเอกสารการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาเข้าใหม่และนักศึกษาเก่า

-  ควบคุมการนำส่งเงินและเบิกเงินทุกประเภท

-  ตรวจสอบฎีกาการจ่ายเงินทุกประเภท

-  ควบคุมตรวจสอบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

-  ควบคุมตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินเดือนพนักงานของรัฐ เงินประจำตำแหน่ง

-  ควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และการออกใบเสร็จรับเงิน

-  ควบคุมตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน

-  ควบคุมตรวจสอบการแจ้งหนี้และการติดตามทวงหนี้ทุกประเภท

-  ควบคุมตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท

-  ควบคุมตรวจสอบการลงบัญชีทุกประเภท

-  ควบคุมตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน

-  ออกใบเสร็จรับเงินในเวลาราชการ

-  ตรวจสอบหลักฐานการวางฎีกาต่างๆ

-  รวบรวมเงินที่รับประจำวันส่งธนาคาร

-  ลงทะเบียนคุมเงินประจำงวดประจำจังหวัด                                        

-  จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน,ทะเบียนคุมเช็ค การเบิกและคืนใบเสร็จรับเงิน

-  จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันซอง เงินประกันสัญญา และนำส่งคลัง

-  เบิกจ่ายคืนเงินประกันซอง,เงินประกันสัญญาและเงินค่ารักษาพยาบาล

-  เบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ  เงินเดือนพนักงานของรัฐ และเงินบำเหน็จ ,บำนาญ

-  จ่ายสลิปเงินเดือนให้ผู้มายื่นความจำนงและจัดทำสำเนาสลิปเงินเดือน

-  ตรวจสอบสลิปเงินเดือนและเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

-  งานจัดเก็บบันทึกภาษีบุคคลธรรมดา  และออกหนังสือรับรองการหักภาษีของเจ้าหน้าทีในวิทยาลัยฯ

-  ทำรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และบำนาญ

-  งานจัดเก็บและนำส่ง  กสจ. ประจำสิ้นเดือน

-  งานจัดเก็บและนำส่ง กบข. ของข้าราชการ             

-  เบิกเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ

-  คุมบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน และดำเนินการเกี่ยวกับการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน (แบบ 1,แบบ2)

-  ร่างและพิมพ์หนังสือตอบรับและส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-  ติดต่อประสานงานกับธนาคารและคลังจังหวัด

-  ตรวจสอบหลักฐานจัดทำบันทึกขออนุมัติการเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค

-  จัดทำทะเบียนคุมรายได้ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

-  จัดทำทะเบียนคุมรายได้ค่าใช้จ่ายเงินบำรุงที่ฝากคลัง

-  ลงทะเบียนคุมค่าสาธารณูปโภค

-  วิเคราะห์ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย

-  ลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-  ลงทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง

-  ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

-  ลงโปรแกรม Girodata (โปรแกรมเงินเดือน ส่งธนาคารกรุงไทย)

-  ลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

-  ลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินงบกลาง

-  ลงโปรแกรมค่าอาหารนักศึกษา (ส่งธนาคารกรุงไทย)

-  ลงทะเบียนคุมรายได้ค่าใช้จ่ายบริการ - บริการการศึกษา

-  ลงโปรแกรมลงทะเบียนชำระเงินนักศึกษา (ของ สบช)

-  จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้นักศึกษา (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  ลงทะเบียนคุมบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน

-  ลงทะเบียนคุม (ขบ.01)

-  ลงทะเบียนคุม (ขบ.02)

-  ลงทะเบียนคุม (ขบ.03)

-  จัดตารางเวร อ.เวรห้องโดม เวลา 16.00-18.00

-  จัดทำวิเคราะห์การใช้ค่าสาธารณูปโภคเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบ

-  ตรวจสอบใบสำคัญและเบิกจ่ายเงิน งปม., นอก งปม.  ทุกหมวดรายจ่าย  พร้อมเขียนเช็คเสนอ

-  ลงทะเบียนคุมหลักฐานของเบิก และทะเบียนคุมใบสำคัญด้านทั่วไป

-  ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,การฝึกอบรม, ค่าทำงานล่วงเวลา                      

-  ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงินนอกงบประมาณ, เงินงบประมาณ, เงินอุดหนุน

-  จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม  (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  จ่ายเงินยืมเงิน

-  จัดเก็บแฟ้มลูกหนี้เงินยืม

-  ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทนด้วยเงินทุกประเภท (ยกเว้นค่าอาหารทำการนอกเวลา)

-  จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียน, ค่าเช่าบ้าน

-  วิเคราะห์ใบสำคัญการลงบัญชีด้านทั่วไป

-  บันทึกบัญชีย่อยเงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

-  รวบรวมและตรวจสอบการจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้พร้อมทั้งเขียนเช็คสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้รายตัวจากเงินทุกประเภท และส่งเช็คให้เจ้าหนี้

-  จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายตัว  (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  ตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงินของเจ้าหนี้

-  รวบรวมเงินที่รับประจำวันส่งเจ้าหน้าที่การเงิน

-  เบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ และส่งซ่อม ของฝ่ายการเงินและบัญชี

-  จัดทำหนังสือรับรองใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้รายตัว

-  จัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งกรมสรรพากร

-  ลงทะเบียนคุมเช็คของเงินทุกประเภท

-  จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในด้านการฝึกอบรม

-  จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

-  วิเคราะห์ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ

-  บันทึกสมุดรายวันขั้นต้น (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันด้านรับ (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันด้านจ่าย (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  บันทึกบัญชีในสมุดรายวันด้านทั่วไป (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  ลงบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  จัดทำรายงานทางการเงินทุกประเภท (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนทุกเดือน  (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  จัดทำบัญชีแยกประเภทรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง (โปรแกรม WINSpeed 4.0)

-  ออกรายงานในระบบ  GFMIS

-  ลงบัญชีในระบบ GFMIS

-  ลงทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย

-  วิเคราะห์บัญชีเกณฑ์คงค้าง  ด้านรับ - ด้านจ่าย -ด้านทั่วไป

-  ร่างและพิมพ์รายการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

-  เก็บหลักฐานการรับเงิน ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ

-  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำเดือน

-  กระดาษทำการ 10 ช่อง (สิ้นปีงบประมาณ)

-  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำสิ้นปีงบประมาณ (ณ 30 กันยายน ของทุกปี)

-  รายงานงบแสดงผลการดำเนินการทางการเงินประจำสิ้นปีงบประมาณ (ณ 30 กันยายน ของทุกปี)

-  ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี สิ้นปีงบประมาณ

-  รายงานงบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม)

-  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

-  เก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ สตง. ตรวจ

-  ควบคุมตรวจสอบการรับเงินและจ่ายเงินทุกประเภท

-  จัดทำการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาส

-  จัดทำงบการเงินประจำเดือนส่งผู้บริหาร

-  รวบรวมและวิเคราะห์เงินเหลือจ่ายสุทธิแต่ละไตรมาส

-  สรุปวิเคราะห์การใช้จ่ายงปม.  ทุกหมวดรายจ่ายทุกแหล่งเงินตามไตรมาส

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-10-28 (6772 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©


Designed by :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.นครราชสีมา

 © กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา